WIM3 predstavlja nastavak projekata WIM i WIM2 koje je u saradnji sa regionalnim i partnerima na nivou EU, UPCG realizovala u periodu 2012-2016. Lider na projektu i ovog puta je Asocijacija poslodavaca Slovenije (ZDS).

Realizacija projektnih aktivnosti u prethodnom periodu pokazala je da nijedna od partnerskih zemalja kandidata za članstvo u EU nema zakonodavni okvir kojim je uređena participacija zaposlenih u preduzećima. Ali u svakoj od partnerskih zemalja postoje dobro organizovani sindikati na nacionalnom, granskom i na nivou preduzeća. Stoga, zemlje kandidati moraju da rade na podizanju svijesti o mogućim benefitima implementacije modela participacije zaposlenih u procesima odlučivanja, kao i na identifikaciji izazova i mentalnih barijera koje mogu ometati implementaciju. Ključni budući izazovi nisu samo pravne prirode već se odnose i na smještanje instituta participacije zaposlenih u postojeći pravni i kulturološki kontekst. Potrebno je blisko sarađivati sa sindikatima po ovom pitanju kako bi se definisala, a ukoliko se procijeni potrebnim i redefinisala njihova uloga u budućnosti , zajedno sa ulogom radničkih savjeta.

Štaviše, aktivnosti u okviru WIM3 projekta će sa opšte informativnih preći na konkretne. Naime, biće sprovedeni eksperimenti u pilot kompanijama (u smislu primjene nacrta zakonodavnih rješenja pripremljenih u okviru prethodnog – WIM2 projekta). Ovo će dati dodatnu vrijednost i donjeti realne koristi od participacije zaposlenih u procesima odlučivanja. Rezultati aktivnosti biće od koristi za sve zainteresovane strane – vlade, sidnikate i poslodavačke organizcije, ne samo u zemljama u kojima će se sprovesti eksperiment (Makedoniji i Crnoj Gori) već u drugim partnerskim zemljama – kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

Ciljevi projekta:

  • Upoznavanje socijalnih partnera i aktera na nivou kompanija sa relevantnim sadržajem uključivanja zaposlenih i ukazivanje na važnost efikasnog zastupanja interesa zaposlenih u procesu donošenja odluka na nivou kompanije što će za posljedicu imati jačanje konkurentnosti i efikasnije savladavanje izazova u globalnoj utakmici;
  • započinjanje transnacionalnih aktivnosti i saradnje sa ciljem unapređenja trenutne situacije u pogledu participacije zaposlenih u novim državama članicama i zemljama kandidatima;
  • promocija zakonodavstva i politika EU o participaciji zaposlenih u zemljama kandidatima, kroz razmjenu informacija, ekspertize i dobre prakse kao i stvaranje povoljnih uslova za uspostavljanje mehanizama i tijela za informisanje, konsultovanje i participaciju na nacionalnim nivou;
  • ispitivanje mogućnosti za implementaciju prava, standarda i preporuka EU u zemljama kandidatima i za unapređenje postojećeg zakonodavnog okvira u novim zemljama članicama EU;
  • prilagođavanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih promjenama u zapošljvanju i drugim izazovima koji proističu iz radnih odnosa (kao što su modernizacija tržišta rada, kvalitet rada i pristojan rad);
  • jačanje saradnje između poslodavaca i zaposlenih zarad razvoja koncepta uključivanja zaposlenih kojim se na bolji način može odgovoriti na posljedice ekonomske krize.

Projektni partneri

Lider: Asocijacija poslodavaca Slovenije (ZDS)

Partneri
Poslodavačke organizacije:

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
Bugarska asocijacija poslodavaca - Unija bugarskog biznisa (BIA)
Biznis konfederacija Makedonije (BKM)
Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG)
Unija poslodavaca Srbije (UPS)
Asocijacija poslodavaca Albanije (BiznesAlbania)

Sindikati:
Makedonska konfederacija slobodnih sindikata (KSS)
Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG)
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS)
Unija nezavisnih sindikata Albanije (BSPSH)

Ekspertska podrška:
Konfederacija poslodavačkih organizacija Njemačke (BDA)

Uz podršku socijalnog partnera na nivou EU:
BUSINESSEUROPE