Projekat doprinosi dinamičnosti organizacija civilnog društva koje aktivno učestvuju u javnim diskusijama o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava, gradeći kapacitete kojima utiču na procese kreiranja politike i donošenja odluka.

Naročito podiže svijesti o DOP-u i izgradnja kapaciteta u partnerskim organizacijama poslodavaca i njihovoj mreži u regionu Balkana, kako bi se unaprijedilo njihovo učešće u dijlagu koji uključuje više aktera (kao i njihov uticaj na proces reformi javnog sektora) na nacionanom i međunarodnom nivou;

I unaprijediće se znanje i izgraditi kapacitete u mreži poslodavačkih organizacija u regionu, kako bi usmjeravala kompanije ka pozitivnom uticaju na društvo i kako bi kompanije u svoje poslovanje i osnovnu strategiju integrisale socijalna pitanja, pitanja zaštite životne sredine, etički kodeks, ljudska prava i prava potrošača.

Rezultati projekta

- Paket podrške za razvoj kapaciteta poslodavačkih organizacija usmjerenih ka unapređenju DOP-a, kako bi se pomoglo kompanijama, uticalo na proces donošenja odluka i razvio zajednički strateški program koji bi imao dodatnu vrijednost za aktivnosti organizacije poslodavaca i postizanje održivih rezultata.

- Unaprijeđeni kapaciteti organizacija poslodavaca za implementaciju DOP-a, koje će obavljati blagovremene konsultacije sa drugim uticajnim grupama, uključujući vladina tijela i međunarodne mreže.

- Kriterijumi za odabir najboljih praksi DOP-a, identifikovani i implementirani na lokalnom nivou u skladu sa poslednjim EU dostignućima, s ciljem promovisanja održivih rezultata i inovativnih rješenja.

- Stečeno znanje kompanija i drugih interesnih grupa po tematskim oblastima DOP-a, putem kreiranja strategije za organizacije poslodavaca.