Unija poslodavaca Crne Gore je lider na projektu: "Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana 2", finansiranog od strane Evropske unije. Poslodavačke organizacije iz Albanije, Makedonije, Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine su partneri na projektu.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama u projektu koji će doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga na nacionalnom ali i na regionalnom nivou kao i napretku harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

Ciljne grupe projekta su poslodavačke organizacije iz zemalja učesnica projekta, članice tih poslodavačkih organizacija, vlade i sindikati u zemljama učesnicama.

Glavne aktivnosti projekta koje će biti realizovane su:

  • 6 nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);
  • 6 nacionalnih panel diskusija o problem zaštite I zdravlja na radu (uključeni eksperti iz EU);
  • kreiranje publikacije i flajera o problem zaštite i zdravlja na radu;
  • Organizovanje škole socijalnog dijaloga u Skoplju;
  • Kreiranje video materijala u svim zemljama učesnicama u cilju promocije socijalnog dijaloga;
  • kreiranje e-lifleta sa ciljem upoznavanja ciljnih grupa sa promjenama u dijelu socijalnog dijaloga u svim zemljama;
  • regionalna konferencija u Podgorici;
  • dalje održavanje web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.