Biohemijsko-mikrobiološka laboratorija "Dr Vuksanović", Bar

Laboratorijske analize iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije.

  • Ima 10 zaposlenih: dva doktora nauka, jednog ljekara na specijalizaciji i sedam sa srednjom stručnom spremom.
  • Realni prihodi su dovoljni za pokrivanje svih troškova, otplatu dugoročnog kredita i ulaganje u razvoj i praćenje tehnološko-dijagnostičkih tehnologija.
  • Ciljevi su bili i biće i u buduće: preciznost i brzina u radu, jer tačan i brz laboratorijski nalaz pomaže u ranom otkrivanju bolesti, postavljanju dijagnoze i praćenju toka bolesti.