+382 (0)20 209 250 | ENG

Webinar: MEST ISO 37001:2018, Sistemi menadžmenta protiv mita

Povodom obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Institut za standardizaciju Crne Gore, sa Tehničkim komitetom ISME/TK 007: Društvena odgovornost, organizuje besplatan vebinar na temu:

MEST ISO 37001:2018, Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje.


Datum vebinara: 9.12.2021.godine, od 10:00 do 13:00 časova.

Cilj ovog vebinara je da se ukaže na standard MEST ISO 37001, koji pruža alate za borbu sa mitom, kao i da podstakne širu primjenu ovog standarda. Sve organizacije se u poslovanju susrijeću sa izazovima podmićivanja, koji mogu narušiti njihov ugled i reputaciju, a MEST ISO 37001 koji dаје uputstvо zа uspоstаvljаnjе, primjеnjivаnjе, оdržаvаnjе, prеispitivаnjе i pоbоljšаvаnjе sistеmа mеnаdžmеntа prоtiv mitа može pomoći u uvođenju mjera pomoću kojih se sprečava mogućnost za podmićivanje i smanjuju rizici koji su povezani sa tim.

Zаhtjеvi оvоg standarda su gеnеrički tako da je standard primjеnljiv nа svе оrgаnizаciје, nеzаvisnо оd tipа i vеličinе, bеz оbzirа dа li su iz јаvnоg, privаtnоg ili nеprоfitnоg sеktоra.

Promotivnu brošuru možete preuzeti ovdje.

Kome je vebinar namijenjen?

Vebinar je namijenjen rukovodiocima u organizacijama, osobama zaduženim za funkciju usklađenosti, za javne nabavke, osobama zaduženim za finansije, upravljanje ljudskim resursima, kao i svima onima koji se interesuju za pitanja borbe protiv podmićivanja.

Predavač:

Igor Ćika, direktor PDCA Konsalting, vodeći stručni konsultant za projektovanje i implementaciju savremenih sistema menadžmenta i akreditovani ekspert – trener od strane PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) sa više od 200 treninga u oblasti sistema menadžmenta, procjene rizika i zaštite podataka.


Prijavite se za učešće na vebinaru do utorka 7. decembra, popunjavanjem prijave na ovom link-u.

Vebinar je promotivnog karaktera i učešće se ostvaruje bez kotizacije.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Institut za standardizaciju Crne Gore, na:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.