Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavilo je Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu predviđeno je sprovođenje devet programskih linija finansijske i nefinansijske podrške.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma poziva domaća mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.

Finansijski okvir:

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3.mil €, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Programske linije:

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu predviđa sprovođenje devet programskih linija:

 • Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti
 • Programska linija za podršku malim ulaganjima
 • Programska linija – vaučeri za žene i mlade u biznisu
 • Programska linija za podršku digitalizaciji
 • Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije
 • Programska linija za podršku internacionalizaciji
 • Programska linija za unapređenje marketinga
 • Programska linija za pružanje mentoring usluga
 • Programska linija za početnike u biznisu.

Djelatnosti koje Programom nisu podržane:

Programom nisu obuhvaćene djelatnosti na osnovu klasifikacije djelatnosti u okviru sljedećih sektora:

 • Sektor A: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
 • Sektor D: snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
 • Sektor G: trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka vozila i motocikala;
 • Sektor K: finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja;
 • Sektor O: državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje
 • Sektor T: djelatnost domaćinstva kao poslodavca; djelatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe;
 • Sektor U: djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela.

U okviru djelatnosti obuhvaćenih Programom, i navedenih sektora, napomena da je u okviru programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti isključena i sljedeća djelatnost:

 • Sektor I – Usluge smještaja i ishrane

Detaljan spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora je sastavni dio Anex-a Programa.


Podnošenje prijava i potrebna dokumentacija:

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu i pojedinačno definisanim Programskim linijama će biti objavljena na web stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, www.gov.me/mek. Takođe, sve informacije i stručna pomoć vezana za programske linije, način apliciranja i potrebna dokumentacija mogu se dobiti putem e-mail adresa nosilaca pojedinačnih programskih linija i putem kontakt forme na portaluhttps://biznis.gov.me za svaku pojedinačnu liniju.

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije na adresi https://programi.gov.me, gdje će biti dostupno korisničko uputstvo o načinu apliciranja, a koje će se naći i na web stranicama Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma www.gov.me/mek i https://biznis.gov.me. U slučaju nastanka tehničkih problema na radu Platforme za podnošenje prijava i zahtjeva za refundaciju, prijem istih će se vršiti na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma o čemu će aplikanti biti obaviješteni na web stranici www.gov.me/mek.


Rok za dostavljanje prijava i podnošenje finalnih izvještaja:

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje finalnih izvještaja/zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h, osim ukoliko nije drugačije definisano u okviru pojedinačne Programske linije.