+382 (0)20 209 250 | ENG

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja stupio na snagu

Vijesti 13/01/2017
Zakon o reprogramu poreskog potraživanja stupio na snagu

U cilju blagovremene pripreme za implementaciju Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, Poreska uprava obavještava poreske obveznike da je navedeni Zakon stupio na snagu 31. decembra 2016. godine (Službeni list Crne Gore, broj 83/2016 od 31.12.2016. god).

Zakon je usvojen u cilju naplate poreskih potraživanja od poreskih obveznika koji zbog nelikvidnosti i poteškoća u poslovanju nijesu bili u mogućnosti blagovremeno izmiriti poreske obaveze.

Odredbe Zakona predviđaju mogućnost otplate poreskog duga u najviše 60 rata, uz obavezu obezbjeđenja jednokratne uplate, u iznosu od 10 procenata od ukupnog duga, pri čemu dinamiku izmirivanja poreskog duga, odnosno broj mjesečnih rata, predlaže sam poreski obveznik. Važna odredba Zakona jeste da će se svim poreskim obveznicima koji na na ovakav način izmire osnovni dug izvršiti otpis evidentiranih kamata.

Ministarstvo finansija nadležno je za raspisivanje javnog poziva najkasnije do 31. marta 2017. godine, a rok za podnošenje zahtjeva biće određen pozivom i ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja poziva. S druge strane, Poreska uprava nadležna je za postupak po javnom pozivu, koji podrazumijeva: prijem zahtjeva za reprogram, donošenje rješenja o reprogramu, i to u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, te praćenje izvršenja jednokratne uplate najkasnije 90 dana od dana donošenja rješenja o reprogramu, kao i urednosti izmirivanja mjesečnih rata po donijetim rješenjima.

Zahtjevom za reprogram mogu biti obuhvaćena sva neplaćena poreska potraživanja dospjela za plaćanje zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva, dok će se naknadno prijavljene obaveze smatrati tekućim potraživanjima. Imajući u vidu navedeno, Poreska uprava podstiče poreske obveznike da do momenta objavljivanja javnog poziva podnesu poreske prijave za potraživanja koja eventualno do sada nijesu bila prijavljena, kako bi ista mogla ući u reprogram duga. O tačnom stanju poreskog duga obveznici se mogu informisati u područnim jedinicama Poreske uprave, dok će se prijem zahtjeva za reprogram vršiti u Centrali Poreske uprave (Bulevar Šarla de Gola 2, 81 000 Podgorica).

Važno je istaći da Zakon predviđa ukidanje rješenja o reprogramu svim poreskim obveznicima koji u roku od 90 dana ne obezbijede jednokratnu uplatu, koji kasne s uplatom tri mjesečne rate ili koji kasne s uplatom tekućih poreskih obaveza duže od 30 dana.

Treba naglasiti da će Poreska uprava preduzimati sve mjere za naplatu potraživanja predviđene Zakonom o poreskoj administraciji i ostalom poreskom regulativom prema svim obveznicima koji ne budu izmirivali poreski dug u sistemu reprograma, kao i prema svim obveznicima kojima rješenja o reprogramu budu ukinuta u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.

Imajući u vidu navedeno, Poreska uprava poziva sve poreske obveznike koji imaju evidentiran poreski dug da se odazovu na javni poziv, te da iskoriste mogućnost otplate duga u ratama uz otpis kamata i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.