+382 (0)20 209 250 | ENG

Intervju predsjednice UPCG

Vijesti 09/01/2017
Intervju predsjednice UPCG

Kako ocjenjujete položaj poslodavaca u Crnoj Gori u 2016. godini i da li je on poboljšan u odnosu na 2015.?

Na kraju svake godine postavlja se pitanje ocjene stanja privrede i zadovoljstva poslodavaca poslovnom godinom. Moramo priznati da je veoma teško u ovom trenutku dati odgovor na pitanje da li su privrednici zadovoljni ili ne. Određeni dio privrede ostvario je pozitivne rezultate, makroekonomski pokazatelji (prvenstveno rast BDP-a) su ukazali na pozitivne pomake, ali sa druge strane imamo i onaj dio koji ukazuje da je stanje u 2016.godini u privredi bilo veoma teško. Posebno teška i izazovna godina je bila za mala preduzeća, koja čine i preko 99% privrede Crne Gore, a koja su i ove godine poslovala na ivici održivosti. Činjenica je da su posljednji podaci Centrane banke Crne Gore o broju preduzeća čiji su računi u blokadi alarmantni. Tako je u novembru ovaj broj iznosio 15395 privrednih subjekata. Ipak, više zabrinjava činjenica da se taj broj konstantno povećava. Prema našim anketama, preko kojih pratimo pozitivna/negativna kretanja u dijelu pet najvećih problema, 2016. godinu su okarakterisali, prema mišljenju privrede, pozitivni pomaci u dijelu rješavanja problema nesklada između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada, kao i problem pristupa finansijama, dok su sa druge strane privrednici ocijenili da se stanje nije promijenilo, ili da je lošije u dijelu neformalne ekonomije, stabilnosti regulatornog okvira, te korupcije.

Koji su glavni problemi s kojima su se ove godine suočavali crnogorski poslodavaci i u kojim sektorima ih ima najviše?

UPCG kroz svoje svakodnevne aktivnosti konstantno komunicira sa svojim članstvom i na taj način dobija informacije o stvarnim problemima sa kojima se oni susrijeću. Činjenica da se problemi ponavljaju iz godine u godinu nam pokazuje da ne postoji dovoljno jaka volja, te akcije koje bi unaprijedile to stanje. Kao najveće probleme poslodavci navode nestabilan i nepredvidljiv regulatorni okvir, problem u implementaciji zakonskih rješenja, slabu naplatu potraživanja i veliki dug državnih organa prema privredi, brojne fiskalitete i parafiskalne namete, neujednačenu praksu u postupanju upravnih i sudskih organa (naročito inspekcijskih, što stvara revolt i nezadovoljstvo privrednika), neefikasne i problematične postupke javnih nabavki, neodmjerenu kaznenu politiku koja ne uzima u obzir težinu prekršaja i ekonomsku snagu obveznika, izraženu sivu ekonomiju, otežan pristup finansijskim sredstvima, previsoka opterećenja na zarade, nelojalnu konkurenciju, pristup finansijama i visinu kolaterala, kao i problem nesklada između potreba tržišta rada i obrazovnog sistema. Takođe, već duži niz godina veoma izražen problem je neefikasnost državne administracije, koju prema velikom broju istraživanja, više od 65 odsto privrede vidi kao glavnu barijeru u poslovanju. UPCG je kroz brojna istraživanja, sve ovo sublimirala u pet najvećih problema koji se prate od 2013. godine: regulatorni okvir, pristup finansijama, neformalna ekonomija, korupcija i nesklad između sistema obrazovanja i potreba tržišta rada.

Osim ovih, veoma značajan problem koji se i u 2016. godini ponavljao je neuključivanje privrede i nekonsultovanje Socijalnog savjeta Crne Gore prilikom donošenja zakonskih propisa koji tangiraju prava i obaveze privrednika, što se u dodatnom smislu negativno odražava na kvalitet ambijenta za poslovanje u Crnoj Gori.

Preporuke UPCG nadležnim za rješavanje problema poslodavaca?

Kroz svoja strateška dokumenta UPCG je u više navrata upoznala nadležne o preporukama i aktivnostima koje bi trebalo implementirati u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta. U dijelu regulatornog okvira jasno je da je glavna preporuka da se radi na stabilizaciji i predvidljivosti regulatornog okvira, kao i kodifikaciji regulatornog okvira, naročito u pojedinim sektorima, kako bi se jednostavnije primjenjivali propisi. Upravo stabilniji regulatorni okvir i neselektivna primjena propisa najviše utiču na atraktivnost poslovnog ambijenta. Dodatno u ovom dijelu više puta smo potencirali da ne treba državne prihode uvecavati podizanjem poreskih stopa, već da se radi na povećanju obuhvata poreskih obveznika. Upravo na tom polju, Vlada treba dodatno da radi na suzbijanju neformalne ekonomije, te formalizaciji neregistrovanih preduzeća, naplati već postojećih dugova po svim poreskim oblicima i slično. Neophodno je dalje jačati i funkciju Socijalnog savjeta. Ovo za UPCG, kao socijalnog partnera, ima poseban značaj, jer kao tripartitno tijelo, sastavljeno od predstavnika države, poslodavaca i radnika, Socijalni savjet treba da bude mjesto, gdje se na jednakim osnovama u pregovaračkom procesu, postižu dogovori o svim pitanjima od ekonomskog, socijalnog i šireg društvenog značaja.

Generalno strateško djelovanje države u potpunosti mora biti okrenuto stvaranju uslova za olakšano poslovanje i atraktivan, podsticajan privredni ambijent. Tek tada možemo govoriti o konkurentnosti, rastu zaposlenosti, i sveukupno rastu i razvoju crnogorske ekonomije koja je proinvesticiono, ali i izvozno orijentisana. Upravo sinergijskom saradnjom, zajedničkim aktivnostima svih subjekata koji su uključeni u ovaj proces, može se doći do željenih rješenja.

Koje su to aktivnosti na koje će se UPCG fokusirati u narednoj godini?

Sve aktivnosti UPCG za 2017.godinu, kao i prethodnih godina, će biti okrenute isključivo stvaranju poslovnog ambijenta za održiva preduzeća, tj poslovnog ambijenta koji je atraktivan i stimulativan za postojeća preduzeća, ali i onaj koji je atraktivan za otvaranje novih preduzeća. Tako će i u 2017. godini glavni cilj UPCG biti povećanje ekonomskih aktivnosti privrednika. Naravno, preduslov tome je smanjenje postojećih biznis barijera na nacionalnom, a naročito na lokalnom nivou, poboljšanje regulatornog okvira i povećanje pravne sigurnosti za obavljanje poslovnih aktivnosti i na tome će UPCG snažno insistirati. Kao i do sada insistiraćemo na stvaranju ambijenta koji će biti povoljan za razvoj održivih preduzeća, prvenstveno malih koji i čine gro privrede Crne Gore, a koji su u većini evropskih zemalja okosnica razvoja društva.

S tim u vezi u 2017. godini UPCG će uz podršku Međunarodne organizacije rada predstaviti rezultate projekta koji je otpočeo u novembru 2016. godine, a koji se odnosi na analizu parafiskalnih nameta koji opterećuju poslodavce. Kroz projekat će se kreirati registar propisa i parafiskalnih nameta koji iz njih proističu na nacionalnom i lokalnom nivou, te će se uraditi detaljna ekonomska analiza o tome kako oni utiču na poslovanje same privrede. Možemo već reći da će ovi rezultati biti veoma alarmantni za sve segmente društva, jer inicijalni nalazi projekta pokazuju veoma problematično stanje u ovom dijelu, a koje na kraju pada na teret privrede. Primjera radi, prilikom davanja komentara na Nacrt odluke o komunalnoj naknadi Glavnog grada, jedna kompanija, članica UPCG, dala je okvirnu procjenu da će, shodno lokaciji, površini i namjeni njenog poslovnog prostora, njena obaveza po osnovu ove komunalne naknade iznositi blizu 300 eura na mjesečnom nivou, što znači da će na godišnjem nivou biti 3.600 eura. Ako se uzmu u obzir obaveze istog subjekta za izdatke za odvoženje i skladištenje otpada na godišnjem nivou u iznosu od blizu 33.000, te naknade za puteve u iznosu od 2.100 eura, zaista se mora izvesti zaključak da je opterećenje tog privrednog subjekta na ime samo tri (para)fiskaliteta u iznosu od preko 38.000 eura zaista pretjerano.

Sa druge strane, UPCG je pokrenula inicijativu i proglasila 2017. godinu za godinu preduzetništva. S tim u vezi biće implementirano nekoliko projekata i aktivnosti koje će biti orijentisane upravo ka promociji preduzetništva, posebno kod mladih, kako bi pokušali da promijenimo tu ukorijenjenu percepciju da je preduzetništvo veliki rizik i da je jedini siguran posao – posao u javnom sektoru. UPCG je početkom novembra 2016. godine počela sa implementacijom projekta ’’Mladi su budućnost Crne Gore’’, finansiranog od strane EU, čiji je glavni cilj unapređenje ekonomije i uslova života za mlade i nezaposlene osobe u Crnoj Gori, kroz intezivne edukativne programe i podsticanje otvaranja kompanija. Partner na projektu nam je Zavod za zapošljavanje CG. Kroz aktivnosti u ovom projektu, 100 mladih nezaposlenih lica će dobiti dodatne praktične obuke kroz motivacione treninge, treninge o vještinama PR-a, marketinga, prodaje, te preduzetničkim vještinama i otpočinjanju biznisa. Na kraju 15 mladih lica će dobiti mogućnost obavljanja prakse kod poslodavaca, a za 10 najboljih biznis ideja, kod kojih se predlagači odluče da formalizuju svoj biznis predviđeni su i nefinansijski grantovi u iznosu od 1,000 eura. Osim ovog, projekat ima veoma važnu komponentu koja se odnosi na promociju preduzetništva. Glavna aktivnost u ovom dijelu je kreiranje video kampanje u cilju promocije primjera uspješnih preduzetnika u Crnoj Gori. Takođe, biće kreiran i Vodič o otpočinjanju biznisa koji će predstaviti konkretne korake u osnivanju preduzeća u CG.

Takođe, uz podršku Međunarodne organizacije rada, veoma važne oblasti u kojima će biti realizovani projekti u 2017. godini, su promocija i razvoj zelene ekonomije i zelenog zapošljavanja, promocija ženskog preduzetništva, kao i dodatne aktivnosti u borbi protiv neformalne ekonomije.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.