+382 (0)20 209 250 | ENG

Predstavljen standard MEST ISO 20400, Održive nabavke - Smjernice

Vijesti 29/06/2018
Predstavljen standard MEST ISO 20400, Održive nabavke - Smjernice

Photo credit: PR Centar

Predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) i članica Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Crne Gore ISME/TK 007 Zvezdana Oluić, učestvovala je na okruglom stolu “Održive nabavke – Uloga standard u postizanju održivog razvoja”, koji je organizovao Institut za standardizaciju Crne Gore u saradnji sa Upravom za javne nabavke Crne Gore.

Događaj je imao za cilj da domaćoj javnosti i svim zainteresovanim stranama predstavi najnoviji standard MEST ISO 20400, Održive nabavke – Smjernice.

Standard MEST ISO 20400, koji je preveo Tehnički komitet ISME/TK 007: Društvena odgovornost, usmjeren je ka organizacijama svih veličina u javnom i privatnom sektoru, jer se primjenjuje na skoro svaku odluku onabavci I korisno je sredstvo za jačanje produktivnosti, optimizaciju troškova i podsticanje inovacija na tržištu.

Zaključci okruglog stola su u prilogu, a u nastavku slijedi informacija koju je o ovom događaju objavio PR Centar, pod naslovom “Primjena standarda MEST ISO 20400 vodi Crnu Goru u budućnost”.

Izvor: PR Centar

Standard MEST ISO 20400, koji definiše principe održivih nabavki, vodi Crnu Goru u budućnost, a njegova primjena dovodi do povećanja produktivnosti, optimizacije troškova i podsticanja inovacija na tržištu.

To je ocijenila predsjednica Tehničkog komiteta ISME/TK 007: Društvena odgovornost, Bosiljka Vuković-Simonović, na okruglom stolu “Održive nabavke -Uloga i standardi u postizanju održivog razvoja”, koji je organizovao Institut za standardizaciju Crne Gore u saradnji sa Upravom za javne nabavke Crne Gore.

Vuković-Simonović je istakla da je IS0 20400, koji je posvećen smjernicama za održive nabavke, prvi globalni međunarodni standard za održive nabavke.

„Njegov cilj je da, svim organizacijama, pomogne da isplaniraju i sprovedu nabavke uz sve poštovanje kriterijuma održivosti. Ovo je standard koji je namijenjen svim organizacijama, bez obzira na veličinu, sektor i lokaciju. Mi ne govorimo samo o javnim nabavkama, o nabavkama, koje rade privredna društva. Govorimo o nabavkama koje su podjednako tiču civilnog sektora. Sve što nabavljamo podliježe ovom standardu“, objasnila je Vuković-Simonović.

Ona je istakla da standard nije namijenjen samo onome ko sprovodi proces nabavke, već je, kako je pojasnila, namijenjen i svima onima na koje proces nabavki utiče.

Održive nabavke predstavljaju, kako je Vuković-Simonović pojasnila, proces donošenja odluka o kupovini, koja zadovoljava potrebe organizacije za robom, radovima i uslugama na način koji, kako je dodala, koristi ne samo toj organizaciji već i društvu kao cjelini, uz minimiziranje uticaja na životnu sredinu.

„Do sada se isključivo gledala mogućnost da se dobije proizvod, roba, usluga, zadovoljavajućeg kvaliteta, ali je prioritet bio na cijeni. Međutim, ono što nam koncept održivih nabavki govori je da taj kratkoročni efekat, možda trenutno najpovoljnije cijene, dugoročno nije nešto što garantuje profitabilnost, konkurentnost ili samu efikasnost procesa nabavki“, rekla je Vuković-Simonović.

Ona je istakla da kupci danas sve više traže održivost i da sve više traže da proizvodi i usluge koje koriste i kupuju budu u skladu sa onim što su globalni standardi „kojima svi težimo, a to je postizanje ciljeva održivog razvoja i održivosti“.

„Danas kupac polako počinje da mijenja svijest i kada uđe u prodavnicu, mimo cijene razmišlja o tome kakav je taj proizvod, odakle je došao, ko ga je pripremao, koja prava su ispoštovana, da li je životna sredina zagađena prilikom pravljenja toga proizvoda“, pojasnila Vuković-Simonović.

ISO 20400 je, kako smatra, standard koji Crnu Goru vodi u budućnost.

„Ukoliko želimo da izađemo na evropsko tržište, ukoliko želimo da izađemo na globalno tržište, ukoliko želimo da Crna Gora bude ravnopravan partner u svim međunarodnom tokovima, mi moramo da razmišljamo o onome što je iznad najjeftinije cijene. Moramo da razmišljamo kako svaka naša aktivnost doprinosi standardima i principima održivog razvoja“, smatra Vuković-Simonović.

Ona je istakla da održive nabavke donose konkurentsku prednost firmi i traže nove načine kako da se ordređena potreba zadovolji na jeftiniji, efikasniji i održiviji način.

„Preko 60 odsto novca, koji svaka organizacija troši, troši se kroz lanac nabavke. Mi ne možemo da govorimo o firmi ili organizaciji da posluje na održiv način, ukoliko ta ista firma ne vodi računa o kompletnom procesu i načinu na koji je proizvod proizveden“, kazala je Vuković-Simonović.

Ona je objasnila da su kompletne održive nabavke specifične za svaku organizaciju i za svaku državu.

„Tako da, je u definisanju toga šta su održive nabavke za svakoga od nas, jako bitno da se pođe od ciljeva svake organizacije, da se vidi u kom dijelu poslovanja može da se, kroz inkorporiranje principa održivosti, poveća učinkovitost i finalni efekat na samu zajednicu“, kazala je Vuković-Simonović.

Standard ISO 20400, kako smatra, pomaže da održivost bude integrisana u već postojeće upravljačko rješenje.

„Ne može se preko noći postati organizacija, koja može da se bavi održivim nabavkama. Ideja ovog standarda nije da napravi dodatne namete, da oteža poslovanje privredi, javnom sektoru ili civilnom sektoru. Ideja ovog standarda je da pomogne svakoj organizaciji da napravi dugoročnu viziju i da polako segment po segment inkorporiše tako da jednog dana firma može mnogo bolje da posluje, da ostvaruje profitabilnije rezultate“, istakla je Vuković-Simonović.

Ona je navela da primjena standarda MEST ISO 20400 dovodi do povećanja produktivnosti, optimizacije troškova, podsticanja inovacija na tržištu.

„Na globalnom nivou govorimo o pozitivnom uticaju na društvo i ekonomiju, podsticanju drugih na održive nabavke, smanjenju uticaja na životnu sredinu, doprinosu rješavanju pitanjima ljudskih prava, upravljanju odnosa sa dobavljačima, kao i poboljšanju komunikacije između izvvođača radova i interesnih strana“, navela je Vuković-Simonović.

Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore, Mersad Mujević, kazao je da bez standarada i adekvatnog odgovora za robu, usluge i radove, koji će se izvoziti iz Crne Gore, „ne možete biti konkurentni na tom tržištu“.

„Građani nam povjeravaju skoro 20 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP). I ako nemamo čvrste temelje i čvrsta pravila na kojima se zasnivaju javne nabavke, onda dolazimo u ozbiljan problem“, naveo je Mujević.

Reformom evropskih direktiva postavljaju se aspkekti gdje, kako je rekao, Crna Gora mora da pronađe ravnotežu koja treba da ima ekonomski, socijalni i ekološki aspekt za nabavku roba, radova i usluga.

„Ako tu ravnotežu ne pronađe, onda ulazimo u ozbiljne probleme. Ne možemo uvoditi inovacije, ako nemamo standarde, ako nemamo korektnu podršku sa aspekta održivog zakonodavnog okvira. Kao korisnici javnih fondova iz portfelja evropskih fonodava, ne možemo se igrati i ne možemo imati rizike u tom dijelu, ako nemamo stabilno zakonodavstvo“, smatra Mujević.

On je kazao da novi zakonodavni okvir, koji podstiče održive javne nabavke, uvodi princip horizontalne klauzule.

„Ta horizontalna klauzula u suštini znači da naručilac može tenderskom dokumentacijom predvidjeti da će isključiti određeni privredni subjekat iz postupka javne nabavke, ako utvrdi da je prekršio obaveze zaštite životne sredine, ako je prekršio obaveze iz socijalnog prava, radnog prava, uključujući i obaveze po osnovu kolektivnog ugovora. To je fundamentalna karakteristika novog Zakona, kada je riječ o održivim javnim nabavkama“, objasnio je Mujević.

Pomoćnik direktora u Institutu za standardizaciju Crne Gore, Marko Šaranović, kazao je da crnogorski standard MEST ISO 20400 definiše principe održivih nabavki, kao i da, kako je dodao, uključuje transparentnost, odgovornost i poštovanje ljudskih prava.

„Takođe, ima i etičnost u poslovanju. To su jako bitne kategorije, posebno za današnje moderno poslovanje. Takođe, naglašavaju se neki ključni faktori koji su zasnovani na upravljanju rizikom i određivanju prioriteta“, rekao je Šaranović.

On je kazao da je standard dostupan na engleskom i na crnogorskom jeziku, a za dostupnost na crnogorskom jeziku, kako je dodao, zaslužan je Tehnički komitet ISME/TK 007: Društvena odgovornost.

„Naša zajednička saradnja može rezultirati da standard bude koristan i razumljiv velikom broju ekonomskih operatera, kako ekonomskih tako i onih vanprivrednih, ali da bude koristan i za društvo u cjelini“, ocijenio je Šaranović.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.