+382 (0)20 209 250 | ENG

Donošenje novog Zakona o privrednim društvima prolazi u tišini, neopaženo

Vijesti 02/10/2017
Donošenje novog Zakona o privrednim društvima prolazi u tišini, neopaženo

U svijetlu donošenja brojnih važnih, sistemskih zakona, zabrinjava činjenica da jedan od njih – novi Zakon o privrednim društvima, prolazi u tišini, bez očekivane, potrebne pažnje javnosti, kao i privrednih subjekata na koje se odnosi.

Kvalitetan i djelotvoran zakon, kakav treba da bude i novi Zakon o privrednim društvima, nije poželjno ishitreno donositi, isključivo držeći se “zacrtanih rokova”. Naprotiv, ovaj zakon, kao bazični zakon u oblasti privrednih djelatnosti, treba da doprinese daljoj koherentnosti i konzistentnosti pravnog sistema u CG, korespodentnog sa pravnim propisima EU.

U ovom trenutku, čini se da su široj javnosti promakle aktivnosti Ministarstva ekonomije iz kojih je proizašao radni materijal – Nacrt odnosnog zakona obima 434 članova, datih na 173 strane, od čega 35 strana čini obrazloženje Nacrta. Ovo zapažanje rezultat je činjenice da je odnosni Nacrt učinjen dostupnim javnosti isključivo preko internet stranice Ministarstva ekonomije počev od 12.07.2017.godine, kao i povrede propisane obaveze da se javni poziv za raspravu sa tekstom objavi najmanje i u jednom štampanom mediju koji izlazi u CG. Složenost realizacije projekta samo je potvrđena fakticitetom neodrživosti projektovanog vremena za donošenje odnosnog Zakona, inače predviđenog Programom rada Vlade CG za II kvartal 2017. godine. Okrugli sto, organizovan 25.09.2017.godine u Privrednoj komori CG, rezimirao je javnu raspravu koja inače traje do 30.09.2017.godine kroz Saopštenje objavljeno na sajtu Privredne komore CG.

UPCG cijeni da nije veliki “grijeh” biti na isteku III kvartala u godini bez novog Zakona o privrednim društvima. Zatečeno stanje i do sada učinjene napore treba dodatno proveriti uključenjem i onih privrednih poslenika kojima je do sada potrebna pažnja promakla iz raznih osnova.

Kako je kritička javnost (posebno stručna) osnovno korektivno sredstvo društvenog djelovanja, u UPCG je učinjen napor (iako naši predstavnici nijesu činili dio stručnog tima u kreiranju teksta Nacrta zakona) tako što je u roku pripremljeno i dostavljeno više primjedaba i sugestija UPCG nadležnom Ministarstvu, a kako je to bliže naznačeno u materijalu koji je javno dostupan na našem sajtu www.poslodavci.org.

UPCG podsjeća da je u interesu članstva UPCG i drugih privrednih poslenika da novi Zakon o privrednim društvima bude jasan i primenjiv za Crnu Goru i usklađen sa pravom EU. Ovaj zakon treba da obezbijedi stabilnost odnosa koji se njime uređuju i ne bi trebalo da bude predmet čestih promjena usljed propusta po raznim osnovama. U UPCG vjerujemo da će privrednici subjekti biti podstaknuti da, uvidom u naš sajt, dodatno provjere svoj stav u vezi donošenja novog Zakona o privrednim društvima.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.