Socijalni dijalog

Socijalni dijalog je složen i stabilan mehanizam, koji se zasniva na iskrenoj želji socijalnih partnera, vlade, sindikata i poslodavaca, da dijalog grade na međusobnom povjerenju. On posebno dobija na značaju u kontekstu postojeće ekonomske krize i aktuelnom trenutku, koji, sasvim je sigurno, zahtijeva angažovanje svih potencijala jednog društva. U odnosu na druge političke mehanizme, socijalni dijalog uključuje daleko širi krug aktera, odnosno angažuje stvaralačku energiju iz velikog broja izvora i tako unosi nove, suštinske aspekte u politički i društveni život.

Ustavom Crne Gore je određeno da se socijalni položaj zaposlenih usklađuje u Socijalnom savjetu, koji čine predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade.

Međunarodne standarde u oblasti socijalnog dijaloga definiše Međunarodna organizacija rada - ILO (Konvencija MOR-a br. 144 o tripartitnim konsultacijama radi primjene međunarodnih standarda rada, u članu 3 navodi "Predstavnike poslodavaca i radnika u smislu procedure predviđene ovom konvencijom slobodno biraju njihove reprezentativne organizacije ukoliko one postoje"; Konvencija br. 87 o slobodi udruživanja i pravu na organizavanje; Konvencija br. 98 o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje; Preporuka br. 113 o konsultacijama na nivou grana/industrija i na nacionalnom nivou iz 1960 godine, Preporuka br 152 o tripartitnim konsultacijama iz 1976). Ovi dokumenti definišu da socijalni partneri mogu biti samo dobrovoljne organizacije radnika i poslodavaca.

Svojevremeno, u decembru 2006.godine, potpisan je tzv. Prvi Nacionalni tripartitni Sporazum Vlade, UPCG - kao dobrovoljne i reprezentativne organizacije poslodavaca, i SSCG - kao reprezentativne sindikalne organizacije, potpisan je u decembru 2006. godine. Sporazumom su definisani konkretni zadaci koji su, između ostalog, podrazumijevali rad na izradi zakonske regulative usaglašene sa pravnim tekovinama Evrope. Rezultat toga je donošenje Zakona o socijalnom savjetu, Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i Zakona o radu, čime su stvorene pravne pretpostavke za punu afirmaciju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i uvođenje navedenih međunarodnih standarda u praksu.

Na osnovu legitimiteta koji crpi iz zakonskih ovlašćenja, kao reprezentativno udruženje poslodavaca, UPCG na tripartitnom nivou participira u nacionalnom i lokalnim socijalnim savjetima, direktno učestvuje u pregovorima za izradu radnog zakonodavstva, zaključuje Opšti i granske kolektivne ugovore.